विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको

विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा