सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा () अनुसारको प्रयोजनको भन्सार विभागसँग सम्बन्धित सूचनाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा() वमोजिम अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ | 

Download(s):