भन्सार विभाग तथा भन्सार कार्यालयहरुका, प्रयोगशालाको संक्षिप्त कार्यविधि