कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

भन्सार विभाग तथा चीनको ल्हासा भन्सारवीच ३२ औं सीमा भन्सार बैठक

भन्सार विभाग तथा चीनको ल्हासा भन्सारवीच ३२ औं सीमा भन्सार बैठक