कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

ऐन नियमहरु

भन्सार ऐन नियम संग्रह २०७५

 प्रकाशित मिति : २०७५-०८-०६

भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम संग्रह २०७२

 प्रकाशित मिति : २०७२-०४-१९

आर्थिक ऐन २०७२

 प्रकाशित मिति : २०७२-०४-१९

आर्थिक ऐन २०७१

 प्रकाशित मिति : २०७१-०७-१८

आर्थिक विधयेक २०७१।७२

 प्रकाशित मिति : २०७१-०५-२०

आर्थिक ऐन २०६६

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८

आर्थिक ऐन २०६५

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८

आर्थिक ऐन २०६४

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८

आर्थिक ऐन २०६३

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८

आर्थिक विधयेक २०६७

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८

आर्थिक विधयेक २०६८

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८

सबै भन्सार सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली

 प्रकाशित मिति : २०७०-१०-१८