कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

डाउनलोड्सहरू

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण कागजात
२०७६-०६-२९ ऐन तथा नियमहरु यात्रुले पैठारी गर्न पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७६
२०७६-०६-२९ महसुल दर भन्सार दरबन्दी, २०७६
२०७६-०६-२९ महसुल दर एकिकृत महसुल दरबन्दी २०७६
२०७५-१०-२७ अन्य प्रस्तावित भन्सार ऐन २०७५ को मस्यौदा
२०७५-०८-०६ ऐन तथा नियमहरु भन्सार ऐन नियम संग्रह २०७५
२०७५-०८-०४ महसुल दर एकीकृत भन्सार महसुल दरवन्दी आ.व.२०७५_७६
२०७४-०८-०४ महसुल दर एकीकृत महसुल दरवन्दी २०७४
२०७३-०७-१९ ऐन तथा नियमहरु न्यून बीजकीकरण भएका मालवस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
२०७३-०१-१३ अन्य List of Documents Needed for Importation
१० २०७२-०८-१३ अन्य देशको वर्तमान आर्थतक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यनीतिसम्बन्धी स्वेतपत्र
११ २०७२-०५-३१ महसुल दर एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
१२ २०७२-०५-२९ महसुल दर भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
१३ २०७२-०५-२९ महसुल दर Customs Tariff 2015/2016
१४ २०७२-०४-१९ ऐन तथा नियमहरु भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम संग्रह २०७२
१५ २०७२-०४-१९ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०७२
१६ २०७१-०७-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०७१
१७ २०७१-०६-३१ महसुल दर Nepali Yekikrit Darbandi 2071
१८ २०७१-०६-२६ महसुल दर भन्सार महसुल दरबन्दी आ. ब. २०७१/ २०७२
१९ २०७१-०५-२० ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०७१।७२
२० २०७०-११-२५ महसुल दर Yekikrit darbandi 2070
२१ २०७०-१०-१२ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०७०।७१
२२ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६६
२३ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६५
२४ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६४
२५ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६३
२६ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०६७
२७ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०६८
२८ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु सबै भन्सार सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली
२९ २०७०-१०-१९ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०६९/७०
३० २०७०-१०-१९ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०६८/६९