कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा () अनुसारको प्रयोजनको भन्सार विभागसँग सम्बन्धित सूचनाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा() वमोजिम अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ | 

डाउनलोड्स: