कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

भन्सार विभागको शाखागतसंगठनात्मक संरचना

 

१. सञ्चालन महाशाखा

यस महाशाखा भित्र रहेका शाखाहरु-

(क) भन्सार मूल्याङ्कन शाखा

(ख) भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण शाखा

(ग) जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान शाखा

(घ) प्रयोगशाला शाखा

(ङ) अनुसन्धान शाखा

(च) स्वचालन तथा प्रणाली विकास शाखा

 

२. नीति तथा व्यवस्थापन महाशाखा

यस महाशाखा भित्र रहेका शाखाहरु-

(क) योजना तथा अनुगमन शाखा

(ख) नीति‚ महशुल तथा वर्गीकरण शाखा

(ग) सूचना प्रविधि शाखा

(घ) तथ्याङ्क विश्लेषण शाखा

(ङ) प्रशासन शाखा

(च) आर्थिक प्रशासन शाखा

(छ) कानून शाखा